Hof Meermansburg pleit voor intensiever energiebeleid Leiden op grond van Urgenda-vonnis

HOF MEERMANSBURG

Persbericht

Op vrijdag 5 juli vindt in het kader van een bezwaarschriftprocedure bij de gemeente Leiden een zitting plaats over het bezwaar dat het Hof Meermansburg heeft ingesteld tegen de toekenning van een subsidie op grond van het Duurzaamheidsfonds van Leiden. Het gaat om een bijdrage in de kosten van de verduurzaming van de 30 hofjeswoningen van het Hof. Het bestuur van het Hof meent dat die beperkte – financiële bijdrage in geen verhouding staat tot de urgentie van verduurzaming en de hoogte van de kosten van verduurzaming van deze monumentale woningen.

Bezwaar maken terwijl je subsidie krijgt. Dat is geen gewone zaak. Dat komt maar hoogst zelden voor. Toch meent het Hofbestuur deze procedure te moeten voeren om de volgende redenen:

1. Op grond van het Urgenda vonnis van vorig jaar en de steeds zorgwekkender gegevens over de ontwikkelingen van het klimaat als gevolg van menselijk handelen ook dit jaar weer wordt record op record gebroken – is een extra inspanning van de overheid en dus ook de gemeente Leiden ten opzichte van het beleid en de uitvoering daarvan tot nu toe noodzakelijk. Een beroep op bestaand beleid en het daarop gebaseerde instrumentarium zoals de gemeente Leiden doet – volstaat niet.

2. Het gemeentebestuur geeft op zich blijk van de erkenning dat het verduurzamen van monumentale gebouwen, waaronder hofjeswoningen, véél ingewikkelder en kostbaarder is dan bij andere woningen. Echter: Noch in de bijdrageregeling van het Duurzaamheidsfonds zelf, noch in de toepassing daarvan door de gemeente bijvoorbeeld door toepassing van de hardheidsbepaling – vinden wij die erkenning terug.

3. Het College van regenten van Hof Meermansburg is toch begonnen met de uitvoering van de eerste fase van de verduurzaming. Dat hebben we gedaan omdat we vinden dat het moet. Bij de volgende fasen is ons dekkingsplan zeker niet rond. Wij hopen dat een werkelijke heroverweging door het gemeentebestuur met in achtneming van de door ons aangedragen argumenten, zal kunnen leiden tot een meer omvangrijke financiële steun van dit project, waarin Hof Meermansburg ook landelijk vooruitloopt.

Einde Bericht

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Frits van Oosten (regent rentmeester van het Hof, tel: 06 23045750) of Leendert Jonker (regent van het Hof, tel: 06 51203617)