Sponsoring

Sponsoring van het
Hof Meermansburg
Oude Vest 159 Leiden

historie

Het Hof Meermansburg verhuurt reeds 350 jaar een dertigtal hofjeswoningen aan éénpersoonshuishoudens. Aanvankelijk ging het daarbij om vrijgezelle armlastige vrouwen van 40 jaar en ouder. De laatste decennia zijn ook andere personen met een smalle beurs huurder geworden.

De Stichting Hof Meermansburg die de 30 hofjeswoningen, de Hoftuin, het poortgebouw en de regentenkamer in eigendom heeft treedt derhalve op als een soort sociale verhuurder, een minicorporatie als het ware. De Stichting moet echter aan alle wettelijke voorschriften die gelden voor corporaties voldoen. De Stichting wordt bestuurd door het College van Regenten die pro deo hun bestuurstaken vervullen en hun diensten verrichten. De financiële administratie van de Stichting wordt uitgevoerd door een  administratiekantoor met een jaarlijkse verklaring van een accountant.

huidig gebruik

Het complex Hof Meermansburg (gesticht in 1683) geldt als een belangrijk rijksmonument. Een van de mooiste en het grootste van de 35 hofjes die in de stad Leiden worden aangetroffen als parels van een luisterrijk verleden. Dit feit maakt dat het beheer en onderhoud aan andere eisen moet voldoen dan bij een gewone woningcorporatie het geval is. Dat maakt het beheer niet onbelangrijk duurder:

 • periodieke restauratiekosten van het rijksmonument zijn veel hoger dan bij moderne woningen. Het Hof moet derhalve zelf middelen vinden om het complex in goede staat te houden.
 • de exploitatie van de dertig hofjeswoningen voor éénpersoonshuishoudens is ook afgezien van het monumentale karakter een relatief kostbare zaak. Kostenverhogende factoren zijn onder meer: de wettelijke eisen van de Monumentenwet/Monumentenwacht: onderhoud/restauratie vergt veelal kostbaar handwerk, gedateerde structuur, maatwerk noodzakelijk (geen enkele woning is hetzelfde) en het Hof is voor aannemers lastig bereikbaar.

Dit betekent dat het bestuur van het Hof voor de opgave staat middelen te vinden die blijvende exploitatie in het Hof mogelijk maakt. De extra monumentale kosten betreffen ruwweg de helft van de kosten van beheer en onderhoud (inclusief reserveringen groot onderhoud/restauratie) van het complex. De andere helft kan worden gedekt uit de huuropbrengsten.

sponsoring

Kortom: het Hof zoekt SPONSORS die willen bijdragen aan de instandhouding van het Hof en daarmee zowel bijdragen aan het historisch erfgoed van Leiden als bijdragen aan de sociale huisvesting in de hofjeswoningen.

Wij denken daarbij aan de volgende mogelijkheden:

 1. Eén of enkele hoofdsponsors die een jaarlijkse bijdrage verstrekt in de exploitatie van enkele duizenden euro’s.
 1. Sponsors die een concreet element van het Hof adopteren en de in standhouding daarvan geheel of gedeeltelijk bekostigen. De elementen die daar voor in aanmerking komen zijn:
 • in stand houden/onderhoud schilderijen in de regentenkamer
 • (bijdrage aan) het onderhoud van de Hoftuin
 • (delen van) de regentenkamer
 • de historische waterpomp
 • de monumentale toegangsdeur
 • ornamenten van het poortgebouw
 • vernieuwde uitgave in druk over het Hof Meermansburg
 • in de lucht houden/verbeteren van de website

Sommige van deze opties betreffen eenmalige projecten. Andere hebben een meerjarig karakter.

Aanvraag van de z.g. ANBI status door het stichtingsbestuur heeft onlangs geleid tot toekenning van deze status door de belastingdienst.

Als tegenprestatie voor sponsors kan – naast het goede doel dat er mee wordt bereikt – gedacht worden aan:

 • vermelden op de website van het Hof Meermansburg
 • reclame boodschappen op de website
 • vermelden op een bronzen plakkaat in het poortgebouw 9de entree’ van het Hof
 • incidenteel niet commercieel gebruik van de regentenkamer.

Indien U belangstelling heeft om sponsor van het Hof Meermansburg te worden, treden wij graag met U in overleg. U kunt daartoe contact opnemen met de regent rentmeester, Frits van Oosten (fritsvanoosten@kpnmail.nl) of de penningmeester Ton Overdijk (toverdijk@gmail.com)

het college van regenten
Leiden