Energietransitie in het Hof

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en de opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. Dat geldt ook in Leiden waar het gemeentebestuur belangrijke initiatieven stappen in de richting van verduurzaming heeft gezet: “Leiden duurzaam 2030 en de in zomer 2019 verschenen warmtevisie.

Ook Hof Meermansburg heeft zich bezonnen op de vraag wat dit voor ons monumentale complex betekent.  Dat heeft inmiddels al tot stappen geleid:

Na anderhalf jaar voorbereiding werd in november 2018 de eerste proefwoning onder handen genomen. We hadden het geluk dat er door verhuizing een woning vrijkwam. Aannemer Ouwehand Bouwbedrijf uit Katwijk heeft in twee weken de geplande maatregelen getroffen. Na de evaluatie eind december zijn definitieve besluiten genomen over de manier waarop de verduurzaming zal worden uitgevoerd. Het pakket bestaat uit het volgende:

  • Isolatie van dak en gevel met isovlas (komt in plaats van doschawol, waarvoor aanvanklijk was gekozen)
  • Installatie van balansventilatie met warmteterugwinning: het gaat om een product van ITHO-Daalderop 
  • Plaatsing van achterzetramen (dit gebeurt apart door de firma Grona)
  • Nieuwe radiatoren
  • Vernieuwing isolatie ringleiding blokverwarming
  • (in beginsel) Afsluiting kookgas
  •  Het bedrijf Ampère van een van de bewoners neemt de electrische installaties voor zijn rekening.

In de afgelopen jaren zijn er 14 woningen volgens plan verduurzaamd. De overige woningen zullen geleidelijk – steeds als een woning door verhuizing vrij komt – worden aangepakt. Het Hof kreeg ter ondersteuning van zowel provincie als gemeente Leiden een geldelijke bijdrage. Het merendeel van de kosten  werd uit de reserves van het Hof betaald.

Het proces is over het algemeen goed verlopen. Natuurlijk zijn er af en toe kleine hick ups geweest. De hardnekkigste daarvan is de moeizame procedure die er is gebleken rond het afkoppelen van het kookgas. Netbeheerder Liander is weinig ingesteld op het maatwerk dat in een geval als het onze noodzakelijk is. Uiteindelijk is door bemiddeling van het College van Regenten een enigszins bevredigende regeling getroffen. Vanaf begin 2021 brengt Liander voor afkoppeling van kookgas geen extra kosten meer in rekening.

De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed is heel positief over het initiatief bij Hof Meermansburg en heeft  een filmpje opgenomen waarin onze  toenmalige regent Paulina Buring iets vertelt over het transitieproject.

Toekomst.
Nu de kosten van energie – onder meer door de oorlog in Oekraïne – snel stijgen en bovendien de bestaande verwarmingsinstallatie over enkele jaren aan vervanging toe is, beraadt het bestuur zich de komende tijd opnieuw over de energiehuishouding van het Hof. Dat betreft dan zowel het poortgebouw als het blokverwarmingssysteem van de  woningen. Ook de in de verduurzaamde woningen vaak niet optimaal werkende ventilatiesystemen worden hierbij opnieuw bekeken.
Onze nieuwe bouwregent, Peter van Swieten, neemt daarbij het voortouw.