Hof Meermansburg pleit voor intensiever energiebeleid Leiden op grond van Urgenda-vonnis

HOF MEERMANSBURG

Persbericht

Op vrijdag 5 juli vindt in het kader van een bezwaarschriftprocedure bij de gemeente Leiden een zitting plaats over het bezwaar dat het Hof Meermansburg heeft ingesteld tegen de toekenning van een subsidie op grond van het Duurzaamheidsfonds van Leiden. Het gaat om een bijdrage in de kosten van de verduurzaming van de 30 hofjeswoningen van het Hof. Het bestuur van het Hof meent dat die beperkte – financiële bijdrage in geen verhouding staat tot de urgentie van verduurzaming en de hoogte van de kosten van verduurzaming van deze monumentale woningen.

Bezwaar maken terwijl je subsidie krijgt. Dat is geen gewone zaak. Dat komt maar hoogst zelden voor. Toch meent het Hofbestuur deze procedure te moeten voeren om de volgende redenen:

1. Op grond van het Urgenda vonnis van vorig jaar en de steeds zorgwekkender gegevens over de ontwikkelingen van het klimaat als gevolg van menselijk handelen ook dit jaar weer wordt record op record gebroken – is een extra inspanning van de overheid en dus ook de gemeente Leiden ten opzichte van het beleid en de uitvoering daarvan tot nu toe noodzakelijk. Een beroep op bestaand beleid en het daarop gebaseerde instrumentarium zoals de gemeente Leiden doet – volstaat niet.

2. Het gemeentebestuur geeft op zich blijk van de erkenning dat het verduurzamen van monumentale gebouwen, waaronder hofjeswoningen, véél ingewikkelder en kostbaarder is dan bij andere woningen. Echter: Noch in de bijdrageregeling van het Duurzaamheidsfonds zelf, noch in de toepassing daarvan door de gemeente bijvoorbeeld door toepassing van de hardheidsbepaling – vinden wij die erkenning terug.

3. Het College van regenten van Hof Meermansburg is toch begonnen met de uitvoering van de eerste fase van de verduurzaming. Dat hebben we gedaan omdat we vinden dat het moet. Bij de volgende fasen is ons dekkingsplan zeker niet rond. Wij hopen dat een werkelijke heroverweging door het gemeentebestuur met in achtneming van de door ons aangedragen argumenten, zal kunnen leiden tot een meer omvangrijke financiële steun van dit project, waarin Hof Meermansburg ook landelijk vooruitloopt.

Einde Bericht

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Frits van Oosten (regent rentmeester van het Hof, tel: 06 23045750) of Leendert Jonker (regent van het Hof, tel: 06 51203617)

 

Reacties

Symposium Verduurzaming Hofjes 14 juni druk bezocht

 Op vrijdag 14 juni vond bij Hof Meermansburg een landelijk symposium plaats over Duurzame Hofjes. Ruim 50 deelnemers – meest Hofjes bestuurders, maar ook vertegenwoordigers van provincie, Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het bedrijfsleven – uit heel Nederland waren in Leiden aanwezig.

Het symposium vond plaats omdat er ook bij Hofjesbesturen steeds meer het besef komt dat verduurzaming van deze woonvorm uit het verleden noodzaak wordt om ook in de toekomst blijvend de rol van “levend monument” te kunnen blijven spelen. Dat is bij eerdere moderniseringen in de sfeer van de volkshuisvesting ook steeds gebeurd. En met succes! Hofjes die vaak uit de 17e en 18e eeuw dateren zijn achtereenvolgens aangesloten op nutsvoorzieningen zoals riolering, drinkwater, gas en stroom. Ook de verwarming en het koken vindt niet meer plaats op basis van het stoken van hout, turf of kolen zoals in de tijden van weleer.

En nu dus de energietransitie die de gehele bestaande woningvoorraad zal raken. Een enorme klus en voor monumentale hofjes nog net even wat ingewikkelder dan voor andere huizen. Het Hof Meermansburg is een van de eerste Hofjes in ons die hier mee aan de slag zijn gegaan. Reden voor het Landelijk Hofjes Beraad om aan ons Hof te vragen de ervaringen die we inmiddels hebben opgedaan te delen met collega’s.

 Ruim 50 regenten uit heel Nederland kwamen naar Leiden om het symposium dat werd georganiseerd bij te wonen.

In het gebouw De Nieuwe Energie werden een drietal voordrachten gehouden .

  Allereerst sprak Diederik Samsom, voorzitter van de klimaat tafel gebouwde omgeving. Hij erkend dat in zijn bijdrage aan het komende klimaat akkoord relatief weinig aandacht aan monumenten – laat staan aan Hofjes – is geschonken. De immense opgave om 7 miljoen bestaande woningen

Diederik Samsom

en bedrijfsgebouwen aan te pakken vormt daarvoor een redelijke verklaring. Daar ligt de prioriteit voor de komende 30 jaar.
Voor Hofjes voorziet Samsom geen afzonderlijke financiële ondersteuning in het verschiet; wel voor monumenten in het algemeen. “Routekaart 2.0” is de codenaam die daarvoor wordt genoemd. Samsom vroeg zich zelfs af of de sociale functie die Hofjes van ouds vervullen – betaalbaar wonen voor mensen met een smalle beurs in het centrum van de stad – wel altijd vol te houden is. Subsidie moet immers door alle belastingbetalers worden opgebracht.
Die benadering kan bij de Hofjesbesturen op weinig aanhang rekenen. Het idee dat hofjeswoningen in de toekomst alleen bereikbaar zouden zijn voor de happy few strijdt met hun sociale oorsprong in het verleden. Ook dat is onderdeel van het erfgoed!!

  Birgit Dulski – de tweede spreker – is auteur van het handboek voor duurzame monumentenzorg. Daarin worden systematisch alle mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden die bij het verduurzamen van monumentale panden spelen behandeld. In haar bijdrage aan het symposium liet zij aan de hand van een reeks concrete voorbeelden zien wat er zoal aan de orde kan komen.

Birgit Dulski

Maatwerk, maatwerk, maatwerk. Dat is de rode draad van haar betoog. Geen monument is hetzelfde; dat geldt ook voor Hofjes. Gelukkig is dat inmiddels ook doorgedrongen bij de overheid, zowel op Rijksniveau – Rijksdienst Cultureel Erfgoed – als regionaal. Het maatwerkadvies dat Erfgoed Leiden voor Hof Meermansburg opstelde is daarvan een voorbeeld. Presentatie van Birgit Dulski over duurzame momentenzorg tijdens symposium op 14 juni 2019

 

 

 

  Leendert Jonker en Leo Kruger – respectievelijk regent van Hof Meermansburg en manager bij bouwbedrijf Ouwehand dat de verduurzaming van Hof Meermansburg uitvoert – gaven een kijkje in de uit

Leendert Jonker

voeringspraktijk. Wat kom je tegen bij het maken van plannen en het vinden van financiering. Welke technische oplossingen kun je in de concrete omstandigheden het beste toepassen.
En – heel belangrijk – hoe vind het overleg met de bewoners plaats. De huurders kunnen immers niet zo maar gedwongen worden om de maatregelen aan hun woning te laten plaats vinden. Die kunnen namelijk niet worden getroffen terwijl de bewoners in hun woning blijven zitten. Een van de 30 woningen in Hof Meermansburg fungeert als wisselwoning. In cycli van 3 weken vinden tijdelijke verhuizingen plaats. IN die drie weken worden de maatregelen getroffen: gevel- en dakisolatie met isovlas; installeren balansventilatie, (meestal) afsluiten kookgas, plaatsen achterzetramen, vervangen radiator.

In totaal investeert het Hof ruim 9 ton in de 30 woningen. Dat gaat in drie fasen. De eerste fase is eind 2019 klaar. De volgende 2 fasen worden momenteel voorbereid.
Van de provincie Zuid Holland en de gemeente Leiden is subsidie ontvangen. Een Rijkssubsidie die voor Hofjes van toepassing was liepen we mis omdat op het moment van indienen de pot leeg was. Een flinke domper, omdat het Hof uit die pot voor verhuurders mogelijk een ton subsidie zou hebben kunnen krijgen…
Toch gaat Hof Meermansburg door. De presentatie van Leendert Jonker en Leo Kruger vindt u hier.

 

 

  Na afloop gingen de deelnemers aan het symposium een kijkje ter plekke nemen. Een tweetal huisjes konden worden bezocht. In de regentenkamer waren vervolgens info stands van het bouwbedrijf en de leveranciers van de meest relevante producten te zien. Onder het genot van een drankje en met muzikale ondersteuning van de bekende gitarist Martijn Buijnsters.

 

Reacties

Hof zoekt REGENT en ADVISEUR MUZIEK

Oproep:

Het Meermanshof, Oude Vest 159, is een Rijksmonument en omvat 30 woningen en een poortgebouw met een fraaie Regentenkamer. Het complex werd in 1680 gesticht door een welgesteld echtpaar: Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburgh en ontworpen door de stadsbouwmeester Jacob Roman. Het Meermanshof wordt beheerd door het College van Regenten (onbezoldigd bestuur).

Het bestuur heeft thans een vacature voor Regent met kennis en liefde voor monumentenzorg en bouwkundig onderlegd.
Profiel:
Deze regent kan aan het College van Regenten bouwkundige adviezen uitbrengen, meedenken over het langere termijn onderhoudsplan voor het monument en oog houden voor de organisatorische en
financiële aspecten voor de stichting en haar bewoners. Dit bestuurslid gaat deel uitmaken van het College van Regenten van het Meermanshof. Deze inzet vergt één, maximaal twee, dagdelen per week.

Voorts komt het bestuur graag in contact met een Vrijwilliger Adviseur Muziek voor de organisatie van de maandelijkse kamermuziek in de Regentenkamer.
Profiel:
Deze medewerker is in staat om het muziekbeleid in de Regentenkamer te ontwikkelen en de
optredens te organiseren. Deze medewerker werkt nauw samen met één van de regenten. De medewerker is bekend met uitvoerende muziek met nadruk op klassiek. Zij/hij onderhoudt contacten met kleine muziekensembles en zorgt voor een goede organisatie met oog voor de financiële en organisatorische kanten van de maandelijkse activiteiten.

Vrouwen worden uitdrukkelijk verzocht te reageren.

Beide functies zijn onbezoldigd.

Reacties graag via de mail: secretaris@meermansburg.nl

 

Reacties