ANBI

Bij besluit van 11 januari 2017  heeft de Belastingdienst  aan de stichting Hof Meermansburg met 26 mei 2016 de z.g. ANBI status toegekend.  Hierdoor kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting aanspraak maken op giftenaftrek. De ANBI instelling hoeft geen schenkbelasting en/of erfbelasting te betalen op legaten en schenkingen.

ANBI voorwaarden:

Om ANBI status te krijgen moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Hof Meermansburg voldoet daaraan.

 • de instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • er is geen winstoogmerk.
 • de instelling en de mensen die rechtstreeks erbij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • de bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • de instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • er is een actueel beleidsplan.
 • kosten en bestedingen staan in redelijke verhouding.
 • geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • de instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • bepaalde gegevens worden op een internetsite gepubliceerd: naam en adres van de instelling, bezoekadres, namen en functies van de bestuurders, RSIN/fiscaal nummer, doelstellingen, beleidsplan, beloningsbeleid, jaarverslag, financiële verantwoording.

Stukken betreffende onze ANBI status:

verkort financieel overzicht 2015

verkort financieel overzicht 2016

verkort financieel overzicht 2017

verkort financieel overzicht 2018

verkort financieel overzicht 2019

verkort financieel overzicht 2020

verkort financieel overzicht  2021 en idem in (onleesbaar) standaard formulier

verkort financieel overzicht 2022 en idem in (onleesbaar) standaard formulier

verkort financieel overzicht 2023 en idem in (onleesbaar) standaard formulier

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016 

Jaarverslag 2017

Verslag over 2018 – 2020

bijlage bij verslag 2018 – 2020

Jaarverslag 2021

Gegevens rechtspersoon:

Stichting Hof Meermansburg,

fiscaal nummer RSIN 8000.55.482
Kamer van Koophandel nr 41165878