Welkom

  NB:  Gedurende de Corona crisis publiceren we – als bijdrage aan het omgaan met het relatieve isolement waartoe het rondwarend virus ons noodzaakt – regelmatig  gedichten. U vindt het actuele gedicht in de rubriek berichten. Daarna zijn deze nog enige tijd te vinden in een afzonderlijk archief

Leiden telt ruim dertig ‘hofjes’. Een ervan is Hof Meermansburg, gelegen aan een van de fraaie grachten in de historische binnenstad van Leiden. Het werd eind zeventiende eeuw gesticht door een welgesteld echtpaar: Maerten Ruychaver Meerman en Helena Verburgh. Oorspronkelijk bestemd voor de huisvesting van alleenstaande christelijke vrouwen van 40 jaar en ouder. Tegenwoordig wonen er in de hofjeswoningen ook mannen en is de leeftijdsgrens verlaagd naar ca 30 jaar. Hof Meermansburg is het grootste van de 35 Leidse hofjes en is een Rijksmonument.

Deze foto is genomen vanuit de binnentuin van Hof Meermansburg.  De 30 kleine woningen zijn in een carré rondom de tuin gepositioneerd. De tuin, met daarin centraal de pomp, vormt samen met het poortgebouw en de woningen een heerlijk uniek stukje woonomgeving in een historische setting. (foto: Burgy).

Het Hof is openbaar toegankelijk, waarbij van bezoekers respect voor de rust van de bewoners wordt verwacht. De Hofpoort is ’s nachts tussen 22.00 uur en 8.00 uur gesloten. Bezichtiging van het Poortgebouw met de fraaie regentenkamer is op verzoek mogelijk (mail sturen naar de secretaris) secretaris@meermansburg.nl.

Het in stand houden van een monumentaal complex als dit kost veel geld. Daarom zoekt het bestuur sponsoren en donateurs die willen bijdragen aan het onderhoud van het geheel of bepaalde onderdelen. Omdat ons Hof sinds kort de ANBI-status heeft zijn deze bijdragen fiscaal aftrekbaar (zie pagina sponsoring).

 

Culturele betekenis

Het in stand houden van Hof Meermansburg is in zich zelf een zaak van culturele betekenis. Daar bij past dat Het College van Regenten ook open staat voor verzoeken om medewerking te verlenen aan culturele activiteiten: open monumentendagen; kunstroute; concerten; tentoonstellingen en dergelijke.

Overigens ondervindt het wonen in Hofjes de laatste tijd een herwaardering in verband met de verstedelijkingsopgave waarvoor ons land zich door de verdere toename van de bevolkingsomvang in de komende decennia gesteld ziet. zie ook: Het Hof en de Stad

Begin 2020 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de stichting Cum Laude Concerten onder wier auspiciën de Leidse Hofjesconcerten jaarlijks met Pinksteren plaats vinden. Het is de bedoeling dat met ingang van het seizoen 2020/2021 in de Regentenkamer het succes van de concerten met Pinksteren wordt doorgezet. De eerder overeengekomen samenwerking met Geelvinck Muziekmusea krijgt bij de invulling van dat voornemen ook concretisering.
Inmiddels is duidelijk dat de Corona crisis deze plannen op een waakvlam hebben doen belanden. We hopen dat er in de komende maanden weer een perspectief ontstaat dat we er mee verder kunnen. Mocht de zogenoemde 1,5 meter economie “het nieuwe normaal” worden dan komen de zaken echter geheel anders te liggen.

April 2020:
Ook de de bewoners van het Hof houden zich aan de regels van de “intelligente lock down”. Om – met inachtneming van de 1,5 meter – toch iets samen te doen in de prachtige voorjaarszon biedt yoga een geschikt aanknopingspunt…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste bewerking website: 6 augustus 2020