Energietransitie in het Hof

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en de opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. Dat geldt ook in Leiden waar het gemeentebestuur belangrijke initiatieven stappen in de richting van verduurzaming heeft gezet: “Leiden duurzaam 2030″ en de deze zomer verschenen “warmtevisie”.

Ook Hof Meermansburg moet zich bezinnen op de vraag wat dit voor ons monumentale complex betekent.  Dat heeft inmiddels al tot een aantal stappen geleid:

 • Erfgoed Leiden heeft – op kosten van de gemeente Leiden – een maatwerkadvies uitgebracht waarin een zevental mogelijkheden wordt genoemd om tot energiebesparing en duurzame opwekking te komen.
 • Het College van Regenten heeft aan Energiek Leiden gevraagd om op basis van dat advies een verdiepingsonderzoek uit te voeren – vooral wat betreft de energie-effecten van de voorgestelde opties; de kosten die aan de uitvoering ervan zijn verbonden en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Dit rapport – dat met steun van de provincie Zuid Holland kon worden opgesteld – is eind oktober uitgebracht. Het vormt de basis voor verder besluitvorming
 • Na een eerste bewonersavond op 9 juni werd er over dit belangrijke onderwerp in de regentenkamer een tweede avond georganiseerd op maandagavond 11 december 2017 om de bewoners te informeren over de plannen. Er werd een presentatie gehouden waarin de voorlopige plannen om tot uitvoering van maatregelen te komen werden gepresenteerd. Er volgde een levendige discussie waarin veel vragen werden gesteld en twijfels werden geuit over effecten van de maatregelen. Niettemin was er ook veel steun voor het initiatief dat wordt genomen.
 • Inmiddels zijn er enkele belangrijke vervolgstappen gezet:
  • aan bureau Alphaplan is opdracht gegeven de huidige energie indices van de woningen vast te stellen; daarmee kan naderhand worden vastgesteld wat het effect van de te nemen maatregelen is.
  • aan bureau Bregman en van Ekeren is opdracht gegeven een asbestinventarisatie uit te voeren, een wettelijk verplichting bij het voornemen tot de bouwkundige maatregelen die nu voorliggen.
  • er is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente.
  • er worden bij enkele bouwbedrijven offertes gevraagd voor de uitvoering van de maatregelen
  • er worden bij Rijk, Provincie en Gemeente subsidies aangevraagd.
 • Na de zomer zal duidelijk worden of in voldoende mate aan de voorwaarden – met name ook financieel – wordt voldaan om het project doorgaan te doen vinden.