Energietransitie in het Hof

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en de opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. Dat geldt ook in Leiden waar het gemeentebestuur belangrijke initiatieven stappen in de richting van verduurzaming heeft gezet: “Leiden duurzaam 2030″ en de zojuist verschenen “warmtevisie”.

Ook Hof Meermansburg moet zich bezinnen op de vraag wat dit voor ons monumentale complex betekent.  Dat heeft inmiddels al tot een aantal stappen geleid:

  • Erfgoed Leiden heeft een maatwerkadvies uitgebracht waarin een zevental mogelijkheden wordt genoemd om tot energiebesparing en duurzame opwekking te komen.
  • Het College van Regenten heeft aan Energiek Leiden gevraagd om op basis van dat advies een verdiepingsonderzoek uit te voeren – vooral wat betreft de energie-effecten van de voorgestelde opties; de kosten die aan de uitvoering ervan zijn verbonden en welke subsidiemogelijkheden er zijn.
  • Op woensdag 9 juni is er over dit belangrijke onderwerp in de regentenkamer een bewonersavond georganiseerd (foto) om hen te informeren over dit thema. Het ligt in de bedoeling dat besluitvorming en de begeleiding van de verdere ontwikkelingen steeds in goed overleg met de bewoners zullen plaats vinden.