Energietransitie in het Hof

Het gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming en de opwekking van energie heeft zijn langste tijd gehad. Dat geldt ook in Leiden waar het gemeentebestuur belangrijke initiatieven stappen in de richting van verduurzaming heeft gezet: “Leiden duurzaam 2030″ en de deze zomer verschenen “warmtevisie”.

Ook Hof Meermansburg moet zich bezinnen op de vraag wat dit voor ons monumentale complex betekent.  Dat heeft inmiddels al tot een aantal stappen geleid:

 • Erfgoed Leiden heeft – op kosten van de gemeente Leiden – een maatwerkadvies uitgebracht waarin een zevental mogelijkheden wordt genoemd om tot energiebesparing en duurzame opwekking te komen.
 • Het College van Regenten heeft aan Energiek Leiden gevraagd om op basis van dat advies een verdiepingsonderzoek uit te voeren – vooral wat betreft de energie-effecten van de voorgestelde opties; de kosten die aan de uitvoering ervan zijn verbonden en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Dit rapport – dat met steun van de provincie Zuid Holland kon worden opgesteld – is eind oktober uitgebracht. Het vormt de basis voor verder besluitvorming
 • Na een eerste bewonersavond op 9 juni werd er over dit belangrijke onderwerp in de regentenkamer een tweede avond georganiseerd op maandagavond 11 december 2017 om de bewoners te informeren over de plannen. Er werd een presentatie gehouden waarin de voorlopige plannen om tot uitvoering van maatregelen te komen werden gepresenteerd. Er volgde een levendige discussie waarin veel vragen werden gesteld en twijfels werden geuit over effecten van de maatregelen. Niettemin was er ook veel steun voor het initiatief dat wordt genomen.
 • Inmiddels zijn er enkele belangrijke vervolgstappen gezet:
  • aan bureau Alphaplan is opdracht gegeven de huidige energie indices van de woningen vast te stellen; daarmee kan naderhand worden vastgesteld wat het effect van de te nemen maatregelen is.
  • aan bureau Bregman en van Ekeren is opdracht gegeven een asbestinventarisatie uit te voeren, een wettelijk verplichting bij het voornemen tot de bouwkundige maatregelen die nu voorliggen.
  • er is een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente.
  • er zijn bij enkele bouwbedrijven offertes gevraagd voor de uitvoering van de maatregelen. De keuze is gevallen op Ouwehand Bouwbedrijf in Katwijk.
  • er zijn bij Provincie en Gemeente subsidies aangevraagd.

Inmiddels wordt – ondanks het nog niet volledig rond zijn van het financiële plaatje – een begin gemaakt met de uitvoering.

Maandag 19 november start Ouwehand Bouwbedrijf uit Katwijk met het treffen van energiemaatregelen aan een proefwoning in het Hof Meermansburg. Deze woning kwam onlangs leeg door het vertrek van de huurder.
In opdracht van het College van Regenten worden nu een aantal maatregelen genomen:
– isolatie van het dak aan de binnenzijde
– isolatie van de voorgevel
– plaatsen van achterzetramen
– installeren van een nieuw ventilatiesysteem met warmte terugwinning

Bij het isoleren van dak en gevel wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Doscha schapenwol. Dat is een natuurlijk materiaal dat zowel goed isoleert, alsook vochtregulerende eigenschappen heeft. Dat laatste is heel aantrekkelijk voor onze woningen die immers gebouwd zijn in een tijd dat vochtproblemen in woningen normaal waren en voor lief genomen werden.

Achterzet ramen bieden wel betere isolatie en minder kou val zonder het monumentale aanzicht van de woningen aan te tasten.

De nieuwe ventilatieboxen gebruiken minder stroom en doordat er sprake is van warmte terugwinning – aan gezogen frisse lucht van buiten wordt opgewarmd door de uitgeblazen lucht – wordt op 2 manieren energie bespaard.

Het werken aan de proefwoning heeft als doel om samen met de aannemer ervaring op te doen, zodat volgende jaar bij het werken aan de andere woningen zo efficiënt mogelijk kan worden gewerkt. Zo is de bedoeling dat het isoleren van de gevel – waarbij de radiator natuurlijk tijdelijk moet worden afgekoppeld – in één dag te realiseren. Op die manier kan het werk tijdens bewoning worden gedaan. Dat is natuurlijk niet zonder overlast voor de bewoners, maar is te verkiezen boven het werken met wisselwoningen en het is uiteraard ook goedkoper.

En dat laatste is ook van groot belang. Want het pakket maatregelen dat nu wordt uitgevoerd is niet gratis. Zonder subsidie van de gemeente en vooral de provincie is het niet mogelijk zo’n verduurzaming van woningen uit 1682 te verwezenlijken.